Powered by Smartsupp
1. Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej v texte ako „VOP“) spoločnosti Alex Investment s.r.o., so sídlom Jarošova 1, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 51 675 145, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava III, Odd.: Sro, Vl. č.: 127866/B (ďalej ako „Spoločnosť“ alebo „Poskytovateľ“) sa vzťahujú na všetky zmluvné vzťahy Spoločnosti ako poskytovateľa s tretími osobami (spotrebiteľmi) ako zákazníkmi Spoločnosti (ďalej len ako „Zákazník“ alebo podľa kontextu „Spotrebiteľ“), vznikajúce v súvislosti so sprostredkovaním vypracovania znaleckého posudku súdnym znalcom, ako aj prípadných iných služieb podľa predmetu činnosti Spoločnosti, zapísaného v čase poskytnutia takejto inej služby v obchodnom registri (ďalej len ako „Služby“).

2. Orgán dozoru

Ústredný Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie

Prievozská 32

827 99 Bratislava

P.O.Box 29

Odbor ochrany spotrebiteľa

Tel. kontakt: 02/58 27 21 32

https://www.soi.sk

Prievozská 32

820 07 Bratislava

P.O.BOX 5

Tel. č.: 02/58 27 21 72,  02/58 27 21 04

Fax č. 02/58 27 21 70

3. Definícia niektorých pojmov

„Zákazník“ – Spotrebiteľ, ktorý prejavil záujem a objednal si službu dodania znaleckého posudku na stránke Spoločnosti - www.okposudok.sk;

„Služba“ – Služba sa na účely týchto VOP rozumie sprostredkovanie znaleckého posudku pre byt, rodinný dom alebo dvojdom / trojdom;

„Tretia osoba“ – fyzická alebo právnická osoba, ktorá na základe objednávky Zákazníka sprístupní ohodnocovanú nehnuteľnosť za účelom obhliadky Znalcom;

„Znalec“ – fyzická osoba splnomocnená štátom vykonávať činnosť podľa zákona č. 382/2004 Z. z. Zákon o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (dostupný na čítanie tu: https://www.zakonypreludi.sk/zz/2004-382/znenie-20220701#p16);

„Posudok“ – teda znalecký posudok a jeho doplnenie je výstupom znaleckej činnosti; 

4. Objednanie služby

4.1. Ponuky a návrhy Spoločnosti na objednanie Služby adresované Zákazníkovi sú zásadne nezáväzné; Zákazník je takýmito ponukami a návrhmi na objednanie Služby viazaný len v prípade, ak (i) sú ako záväzné výslovne označené (t. j. napríklad objednávkový formulár na webovom sídle Spoločnosti www.okposudok.sk). 

4.2. V prípade, ak je návrh Spoločnosti na objednanie služby záväzným v súlade s predošlou vetou tohto ustanovenia, v takom prípade dôjde k objednaniu služby od Spoločnosti vyhlásením Zákazníka alebo iným jeho konaním, z ktorého možno vyvodiť jeho bezvýhradný súhlas s takýmto návrhom na objednanie služby (ďalej aj len “súhlas so začatím poskytovania služby”). Takýmto konaním sa rozumie najmä, nie však výlučne, odoslanie objednávky použitím objednávkového formuláru na stránke Spoločnosti www.okposudok.sk..

4.3. Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou všetkých vzťahov medzi Spoločnosťou a Zákazníkom.

5. Poskytnutie služby

5.1. Spoločnosť poskytuje Službu v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti a v zmysle týchto VOP odsúhlasených pri začatí / objednaní s ich poskytovaním Zákazníkom.

5.2. Spoločnosť sa zaväzuje, že bude postupovať tak, aby došlo k riadnemu poskytnutiu Služby, t. j. k naplneniu účelu Služby v prospech Zákazníka.

5.3. Zmluvné strany sú povinné poskytnúť si riadne a včas všetku potrebnú súčinnosť. Zákazník sa zaväzuje, že Spoločnosti poskytne všetky potrebné dokumenty a údaje potrebné k poskytnutiu tej Služby, prezentované pri objednaní služby alebo obchodným zástupcom Spoločnosti. Podľa typu posudku ide najmä o tieto: pôdorys, potvrdenie o veku stavby, nadobúdacia zmluva či projektová dokumentácia.

5.4. V záujme riadneho poskytnutia Služby Spoločnosťou sa Zákazník zaväzuje poskytnúť Spoločnosti všetky potrebné informácie, ktorých správnosť, úplnosť a pravdivosť má vplyv na poskytovanie Služby Spoločnosťou. 

5.5. V prípade nesprávne uvedených údajov Zákazníka a/alebo neúplnosti, nesprávnosti, alebo nepravdivosti informácií odovzdaných Spoločnosti Zákazníkom Spoločnosť nezodpovedá za neposkytnutie Služby, vady poskytnutých Služieb, ani za spôsobenú škodu. 

5.6. Spoločnosť poskytne Služby riadne a včas, s prihliadnutím na povahu plnenia.

5.7. Spoločnosť nie je v omeškaní s poskytnutím Služby, ak nebol zo strany Spoločnosti dodržaný termín poskytnutia Služby z dôvodu (i) udalosti spôsobenej vyššou mocou alebo (ii) okolnosti, ktorá má za následok, že nie je možné včasné poskytnutie od Spoločnosti oprávnene požadovať alebo (iii) akejkoľvek inej okolnosti, ktorá vznikla bez úmyselného zavinenia Spoločnosti. Ak sa stane plnenie Spoločnosti na základe týchto či iných okolností nemožné, alebo v ich dôsledku dôjde k zmareniu účelu Zmluvy, povinnosť Spoločnosti poskytnúť Službu podľa Zmluvy zanikne.

5.8. Obsahom Služby je záväzok Spoločnosti sprostredkovať alebo iným spôsobom zabezpečiť pre Zákazníka vypracovanie znaleckého posudku pre nehnuteľnosť a za účelom určený Zákazníkom (adresu posudzovanej nehnuteľnosti a účel posudku určuje Zákazník v objednávke).

5.9. Obdobie trvania Služby, v ktorom je Spoločnosť zaviazaná poskytnúť Službu, začína plynúť dňom potvrdenia objednávky Zákazníka, pokiaľ nie je medzi Spoločnosťou a Zákazníkom dohodnuté inak. Táto lehota neplynie po dobu, počas ktorej Zákazník porušuje svoje povinnosti (napr. platobné povinnosti alebo informačné povinnosti a pod.) a/alebo neposkytuje Spoločnosti súčinnosť požadovanú Spoločnosťou a/alebo potrebnú pre uskutočnenie/poskytnutie Služby (nesúčinnosť pri umožnení obhliadky ohodnocovanej nehnuteľnosti); o trvanie takéhoto omeškania Zákazníka sa predlžuje obdobie na poskytnutie Služby v zmysle týchto všeobecných obchodných podmienok, pričom obdobie poskytnutia Služby je 14 kalendárnych dní od potvrdenia objednávky (v prípade objednávky posudku označeného s dodaním do 14 dní), respektíve 4 kalendárnych dní (v prípade objednávok posudku označeného s dodaní, do 4 dní).

5.10. Lehota, v ktorej je Spoločnosť zaviazaná poskytnúť Službu dohodnutú v Zmluve, začína plynúť dňom potvrdenie objednávky, pokiaľ nie je medzi Spoločnosťou a Zákazníkom dohodnuté inak. O potvrdení objednávky je Zákazník notifikovaný mailovou správou. 

5.11. Termín poskytnutia Služby sa považuje za splnený zo strany Spoločnosti, ak je pred jeho uplynutím odoslaný Zákazníkovi elektronický znalecký posudok (ako príloha emailu, respektíve odkaz na cloudové úložisko, kde je elektronický posudok nahraný).

5.12. Zákazník nie je oprávnený postúpiť svoje práva a povinnosti (vrátane pohľadávok) vyplývajúce z uzatvorených Zmlúv na tretie osoby bez súhlasu Spoločnosti. Poskytovanie Služieb v zmysle týchto VOP a Zmluvy sa uskutočňuje výlučne na území Slovenskej republiky.

5.14. Kampaň garancia dodania posudku do 4 dní sa vzťahuje na všetky objednávky posudkov, ktoré majú v objednávkovom formulári  prívlastok “do 4 dní”. Lehota dodania služby Zákazníkovi je v prípade objednávky takéhoto posudku 4 kalendárnych dní odo dňa potvrdenia objednávky Zákazníkovi, pričom lehota začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, kedy bola objednávka Spoločnosťou potvrdená (“ďalej aj ako “Garancia Lehoty”). Garancia Lehoty sa považuje za splnenú ak Spoločnosť doručí Zákazníkovi elektronický posudok na email uvedený v objednávke a to najneskôr do 24:00 siedmeho kalendárneho dňa lehoty. 

5.15. V prípade ak Spoločnosť v rámci trvania Garancie Lehoty nedodá Zákazníkovi Službu z dôvodov na jej strane, zaväzuje sa poskytnúť Zákazníkovi 100% zlavu z odmeny za Službu. Pre vylúčenie pochybností, ak dôjde k omeškaniu s dodaním Služby v rámci Garancie Lehoty z dôvodov uvedených v ods. 5.7 a ods. 5.9, tak Spoločnosť nie je v omeškaní s dodaním Služby a trvanie Garancie Lehoty sa predlžuje o čas o trvanie takéhoto omeškania podľa ods. 5.7 alebo 5.9 týchto všeobecných obchodných podmienok.

6. Odmena a platobné podmienky

6.1. Výška odmeny za poskytnutie Služby je určená v sadzobníku cien a poplatkov Spoločnosti, ktorý je prístupný k nahliadnutiu v sídle Spoločnosti, resp. na požiadanie Zákazníka a rovnako aj na webovej stránke www.okposudok.sk. Cena služby je vyjadrená aj pri voľbe typu objednávky / posudku v objednávkovom formulári.

6.2. Spoločnosť si vyhradzuje právo jednostranne zmeniť výšku odmeny, o čom Spotrebiteľa / Zákazníka bez zbytočného odkladu informuje a zároveň poučí o možnosti objednávku / zmluvu na základe týchto všeobecných obchodných podmienok okamžite vypovedať.

6.3. Dohodnutá odmena bude Zákazníkovi fakturovaná a odosielaná automaticky elektronicky, ak súčasne nie je zasielaná aj poštou, pričom Zákazník sa zaväzuje vystavenú faktúru uhradiť v lehote splatnosti, t. j. štrnásť (14) dní odo dňa vystavenia / doručenia faktúry, pokiaľ nie je vo faktúre uvedená iná lehota splatnosti.

6.4. Zákazník je oprávnený vrátiť faktúru bez zbytočného odkladu, t. j. do siedmich (7) dní po tom, ako zistí chybu vo fakturovaných údajoch či vo výške fakturovanej odmeny alebo výdavkov, avšak nie neskôr ako tridsať (30) dní odo dňa doručenia faktúry Zákazníkovi.

7. Reklamačné podmienky a Reklamačný poriadok

7.1. Spoločnosť vybavuje spotrebiteľské reklamácie v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä zákonom č, 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.  o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákonom č. 40/1964 Zb. Občianskym zákonníkom v znení neskorších predpisov a ostatnými platnými právnymi predpismi.

Zákazník môže uplatniť reklamáciu za podmienok a spôsobom v zmysle nižšie uvedeného:

 • Zákazník môže reklamovať a vrátiť vystavenú faktúru na odmenu, prípadne náklady fakturované za poskytované Služby, a to bez zbytočného odkladu, t. j. do siedmich (7) dní po tom, ako vadu faktúry zistí, avšak nie neskôr ako tridsať (30) dní odo dňa, kedy nastala skutočnosť zakladajúca dôvod reklamácie.
 • Spoločnosť spíše so Zákazníkom o každej reklamácii, ktorá je u nej uplatnená, reklamačný protokol na aktuálne platnom formulári. 
 • Formulár Reklamačného protokolu je v elektronickej podobe prístupný na stiahnutie  na webovej stránke Spoločnosti www.okposudok.sk/vop (tlačidlo nižšie TU).
 • Zákazník má právo na kópiu reklamačného protokolu. 
 • Reklamácia bude Spoločnosťou vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich (14) pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa Spoločnosť so Zákazníkom písomne nedohodne inak.
 • Reklamáciu môže Spoločnosť uznať ako oprávnenú alebo neoprávnenú.
 • Pokiaľ Spoločnosť uzná reklamáciu za oprávnenú, vykoná všetky úkony tak, aby nežiaduci stav v podobe vád poskytnutých Služieb odstránila. 
 • V prípade, že z dôvodov na strane Spoločnosti nebude možné vadu poskytnutých Služieb odstrániť, môže Zákazník požadovať primeranú zľavu z dohodnutej fakturovanej Odmeny za poskytovanie Služieb. Spoločnosť zašle kópiu reklamačného protokolu, vrátane informácie o vybavení reklamácie, Zákazníkovi.
 • Pokiaľ Spoločnosť uzná reklamáciu za neoprávnenú, informuje o tom neodkladne Zákazníka, pričom uvedie dôvody, pre ktoré takto rozhodla.
 • Na základe zistení obsiahnutých v reklamačných protokoloch vyvodzuje Spoločnosť dôsledky, stanovuje metódy, návody a dáva pokyny, aby bolo možné predchádzať potrebe uplatnenia  prípadných ďalších reklamácií zo strany Zákazníka.
 • Spracúvanie osobných údajov Spoločnosťou je nevyhnutné predovšetkým na plnenie Služby a Zmluvy, ktorej je Zákazník Objednávateľom a zmluvnou stranou. Podrobnejšie informácie o ochrane osobných údajov sú umiestnené na webovom sídle Spoločnosti www.okposudok.sk/gdpr.
 • Zákazník má právo obrátiť sa na Spoločnosť so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Spoločnosť vybavila jeho reklamáciu a/alebo, ak sa domnieva, že Spoločnosť porušila jeho práva. 
 • Ak Spoločnosť na žiadosť Zákazníka odpovie zamietavo alebo na žiadosť Zákazníka do tridsiatich (30) dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, Zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“) podľa § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v znení neskorších predpisov v súlade s podmienkami uvedenými v čl. 13 týchto VOP.

8. Nároky z vád poskytovania

8.1. Spoločnosť zodpovedá za vady poskytnutých Služieb v rozsahu za podmienok všeobecného predpisu, ktorým je zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

8.2. Spoločnosť zodpovedá výlučne za vady poskytovaných Služieb, ktoré existovali v čase ich poskytnutia Zákazníkovi. 

8.3. Spoločnosť zodpovedá za to, že Služby poskytované Spoločnosťou budú vykonávané s odbornou starostlivosťou, tak, aby došlo k poskytnutiu Služby v zmysle týchto VOP.

8.4. Zákazník je oprávnený reklamovať kvalitu poskytovaných Služieb, a to bez zbytočného odkladu, najneskôr do tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa, kedy sa stala skutočnosť zakladajúca dôvod reklamácie.

8.5. V prípade, ak si Zákazník splnil riadne a včas všetky svoje povinnosti v súvislosti s reklamáciou Služby a tieto Služby vykazujú odstrániteľné vady, ktoré boli vytknuté, resp. reklamované v súlade s týmito VOP a/alebo osobitnými zmluvne dojednanými podmienkami a reklamácia bola Spoločnosťou uznaná ako oprávnená, je Spoločnosť povinná odstrániť vady vhodným spôsobom, najmä Zákazníkovi opätovne poskytnúť Službu, pokiaľ je to možné. 

8.6. Podrobnosti ohľadom reklamácii ustanovuje Reklamačný poriadok, ktorý je uvedený v čl. 7 týchto VOP a je súčasne k nahliadnutiu v mieste sídla Spoločnosti, ako aj na stránke www.okposudok.sk/vop .

9. Zánik služby

9.1. Služba zaniká predovšetkým:

 • Splnením účelu, na ktorý sa poskytuje
 • Písomnou dohodou zmluvných strán
 • Písomným odstúpením z dôvodov uvedených v týchto VOP alebo v príslušných všeobecne záväzných právnych predpisoch.

9.2. Zákazník má právo písomne odstúpiť od Služby bez uvedenia dôvodu v lehote štrnásť (14) dní odo dňa jej uzatvorenia. Po odstúpení od Služby Spoločnosť vráti Zákazníkovi všetky platby, ktoré od neho obdržala titulom úhrady odmeny, alebo jej časti, či zálohy na odmenu za objednané Služby, s výnimkou platieb za tie Služby , ktoré Spoločnosť už do účinnosti odstúpenia od Zmluvy stihla poskytnúť. Prijaté platby od Zákazníka vráti Spoločnosť v takom prípade Zákazníkovi bez zbytočného odkladu, najneskôr však do štrnástich (14) dní odo dňa doručenia riadneho oznámenia/vyhlásenia Zákazníka o odstúpení od Služby podľa tohto článku VOP.

9.3. Zákazník je oprávnený od Služby odstúpiť, ak Spoločnosť opakovane, ani po predchádzajúcej písomnej reklamácii Zákazníka, neposkytuje Služby v zmysle týchto VOP a/alebo je počas obdobia trvania Služby Spoločnosť nečinná a preukázateľne nevyvíja aktivitu smerujúcu k naplneniu záväzku vyplývajúceho zo Služby najmenej po dobu tridsiatich (30) kalendárnych dní.

9.4. Formulár odstúpenia je prístupný aj na webovej stránke Spoločnosti.

9.5. Spoločnosť je oprávnená odstúpiť od Služby v prípade, ak (i) Zákazník pri uviedol údaje, ktoré sú nepravdivé, neúplné alebo nesprávne a/alebo (ii) ak neskôr vyjdú najavo skutočnosti, o ktorých Zákazník vedel alebo mal vedieť, a ktoré sú spôsobilé zmariť účel Služby, t. j. sprostredkovanie znaleckého posudku, prípadne poskytnutie inej Služby 10.6 poskytovanej Spoločnosťou na základe Zmluvy, ak (iii) sa Zákazník dostal do omeškania s úhradou akejkoľvek platby, ku ktorej bol povinný na základe Zmluvy, o viac ako štrnásť (14) kalendárnych dní.

9.6. Spoločnosť a Zákazník sa dohodli, že Zákazník má právo na odstúpenie od Služby v prípade, ak nebude spokojný s hodnotou nehnuteľnosti určenou Znalcom počas procesu dodania Služby. O hodnote nehnuteľnosti, v zmysle predošlej vety, určenej Znalcom, je informovaný formou emailovej notifikácie doručenej na emailovú adresu Zákazníka uvedenú v objednávke. Zákazník musí vykonať odstúpenie podľa tohto odstavca najneskôr do 24 hodín od doručenia emailovej notifikácie podľa predchádzajúcej vety (ďalej aj ako “Lehota na predčasné odstúpenie”). V prípade ak Zákazník počas trvania Lehoty na predčasné odstúpenie toto svoje právo nevyužije, považuje sa hodnota nehnuteľnosti za Zákazníkom akceptovanú a Zákazník automaticky stráca právo na odstúpenie od Služby.

9.7. V prípade odstúpenia Zákazníka od Služby podľa ods. 9.6 týchto všeobecných obchodných podmienok má Spoločnosť nárok na náhradu paušálnych výdavkoch s rozpracovaním posudku (osobná návšteva nehnuteľnosti, analýza a prepočty) vo výške 50% pôvodnej odmeny za Službu, dohodnutú v objednávke Služby. Zákazník s týmto vyslovene súhlasí.

10. Náhrada škody

Zodpovednosť za škodu, vrátane spôsobu a rozsahu náhrady škody, sa riadi príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, upravujúcimi zodpovednosť za škodu.

11. Spracovanie osobných údajov

11.1. Spoločnosť spracúva osobné údaje v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie GDPR“).

11.2. Bližšie informácie ohľadom podmienok spracovania osobných údajov, vrátane práva odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov v prípade, ak tento bol udelený, sú uvedené v osobitnom dokumente - Informačné memorandum o ochrane osobných údajov, ktoré tvorí prílohu návrhu Zmluvy a zároveň sú dostupné na stránke www.okposudok.sk/gdpr a/alebo k nahliadnutiu v mieste sídla Spoločnosti.

11.3. Zákazník je povinný oboznámiť sa s podmienkami spracovania osobných údajov uvedených v Informačnom memorande o ochrane osobných údajov a túto skutočnosť písomne potvrdiť na požiadanie Spoločnosti.

12. Alternatívne riešenie sporov

12.1. Účelom tohto článku VOP je informovať Spotrebiteľa o možnosti a podmienkach ARS medzi Poskytovateľom a Spotrebiteľom.

12.2. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na Spoločnosť so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Spoločnosť vybavila jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že Spoločnosť porušila jeho práva. Ak Spoločnosť odpovie na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovie do tridsiatich (30) dní vôbec, má Spotrebiteľ právo podať návrh na začatie ARS subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

12.3. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, alebo ďalšie subjekty uvedené na stránkach Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (http://www.economy.gov.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov).

12.4. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom online platformy alternatívneho riešenia sporov.

12.5. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má Zákazník ako spotrebiteľ. Okrem ARS má Zákazník  právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd. 

13. Záverečné ustanovenia

13.1. Právne vzťahy medzi Spoločnosťou a Zákazníkom, neupravené výslovne týmito VOP a Zmluvou, sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 250/2007 Z. z.  o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ako aj zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších  predpisov.

13.2. Tieto VOP strácajú účinnosť dňom nadobudnutia účinnosti neskorších VOP.

13.3. Aktuálne VOP sú zverejnené po dobu dvadsaťštyri (24) hodín denne na webovej stránke Spoločnosti www.okposudok.sk/vop a v tlačenej podobe sú k dispozícii na adrese sídla Spoločnosti.

13.4. Akékoľvek spory sa budú riešiť pred vecne a miestne príslušným súdom v Slovenskej republike. Zároveň akékoľvek reklamácie Zákazníka v postavení spotrebiteľa budú vybavované v zmysle zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. 

V Bratislave 01.01.2024

Chete podať reklamáciu?

na nasledovnom odkaze si môžete stiahnuť reklamačný protokol v zmysle ustanovenia

Stiahnuť PDFStiahnuť WORD
Ako prvé si vyberte účel

na základe účelu posudok pridelíme správnemu kolegovi z nášho tímu viac ako 20 znalcov po celom Slovensku

Aký typ nehnuteľnosti ohodnotíme?

vedeli ste, že na google review máme hodnotenie 5 / 5 hviezdičiek?

Ako rýchlo potrebujete posudok?

lehota dodania sa počíta od zadania objednávky, teda do 4 alebo 10 dní vykonáme aj obhliadke, sme naozaj rýchli. Kompletný cenník je na našej stránke TU.

Aká je adresa nehnuteľnosti, ktorú potrebujete ohodnotiť?

po zadaní objednávky sa Vám znalec ozve do 4 hodín, zatiaľ si preveríme list vlastníctva pomocou adresy

Koho bude znalec kontaktovať?

u nás komunikujete priamo so znalcom, ktorý na Vás dostane kontakt a môže sa Vám obratom ozvať pre dohodnutie obhliadky

Previous
Next step
Thanks! I have received your form submission, I'll get back to you shortly!
Oops! Something went wrong while submitting the form
Ako prvé si vyberte účel

na základe účelu posudok pridelíme správnemu kolegovi z nášho tímu viac ako 20 znalcov po celom Slovensku

Aká je adresa bytu, ktorý potrebujete ohodnotiť?

po zadaní objednávky sa Vám znalec ozve do 4 hodín, zatiaľ si preveríme list vlastníctva pomocou adresy

Koho bude znalec kontaktovať?

u nás komunikujete priamo so znalcom, ktorý na Vás dostane kontakt a môže sa Vám obratom ozvať pre dohodnutie obhliadky

Previous
Next step
Čoskoro Vás bude kontaktovať pridelený znalec 💪
Oops! Niečo sa pokazilo, skúste to znovu prosím.
Ako prvé si vyberte účel

na základe účelu posudok pridelíme správnemu kolegovi z nášho tímu viac ako 20 znalcov po celom Slovensku

Aká je adresa bytu, ktorý potrebujete ohodnotiť?

po zadaní objednávky sa Vám znalec ozve do 4 hodín, zatiaľ si preveríme list vlastníctva pomocou adresy

Koho bude znalec kontaktovať?

u nás komunikujete priamo so znalcom, ktorý na Vás dostane kontakt a môže sa Vám obratom ozvať pre dohodnutie obhliadky

Previous
Next step
Čoskoro Vás bude kontaktovať pridelený znalec 💪
Oops! Niečo sa pokazilo, skúste to znovu prosím.
Ako prvé si vyberte účel

na základe účelu posudok pridelíme správnemu kolegovi z nášho tímu viac ako 20 znalcov po celom Slovensku

Aká je adresa domu, ktorý potrebujete ohodnotiť?

po zadaní objednávky sa Vám znalec ozve do 4 hodín, zatiaľ si preveríme list vlastníctva pomocou adresy

Koho bude znalec kontaktovať?

u nás komunikujete priamo so znalcom, ktorý na Vás dostane kontakt a môže sa Vám obratom ozvať pre dohodnutie obhliadky

Previous
Next step
Čoskoro Vás bude kontaktovať pridelený znalec 💪
Oops! Niečo sa pokazilo, skúste to znovu prosím.
Ako prvé si vyberte účel

na základe účelu posudok pridelíme správnemu kolegovi z nášho tímu viac ako 20 znalcov po celom Slovensku

Aká je adresa domu, ktorý potrebujete ohodnotiť?

po zadaní objednávky sa Vám znalec ozve do 4 hodín, zatiaľ si preveríme list vlastníctva pomocou adresy

Koho bude znalec kontaktovať?

u nás komunikujete priamo so znalcom, ktorý na Vás dostane kontakt a môže sa Vám obratom ozvať pre dohodnutie obhliadky

Previous
Next step
Čoskoro Vás bude kontaktovať pridelený znalec 💪
Oops! Niečo sa pokazilo, skúste to znovu prosím.
Ako prvé si vyberte účel

na základe účelu posudok pridelíme správnemu kolegovi z nášho tímu viac ako 20 znalcov po celom Slovensku

Aká je adresa domu, ktorý potrebujete ohodnotiť?

po zadaní objednávky sa Vám znalec ozve do 4 hodín, zatiaľ si preveríme list vlastníctva pomocou adresy

Koho bude znalec kontaktovať?

u nás komunikujete priamo so znalcom, ktorý na Vás dostane kontakt a môže sa Vám obratom ozvať pre dohodnutie obhliadky

Previous
Next step
Čoskoro Vás bude kontaktovať pridelený znalec 💪
Oops! Niečo sa pokazilo, skúste to znovu prosím.
Ako prvé si vyberte účel

na základe účelu posudok pridelíme správnemu kolegovi z nášho tímu viac ako 20 znalcov po celom Slovensku

Aká je adresa domu, ktorý potrebujete ohodnotiť?

po zadaní objednávky sa Vám znalec ozve do 4 hodín, zatiaľ si preveríme list vlastníctva pomocou adresy

Koho bude znalec kontaktovať?

u nás komunikujete priamo so znalcom, ktorý na Vás dostane kontakt a môže sa Vám obratom ozvať pre dohodnutie obhliadky

Previous
Next step
Čoskoro Vás bude kontaktovať pridelený znalec 💪
Oops! Niečo sa pokazilo, skúste to znovu prosím.